Werkwijze en regelgeving

België

In tegenstelling tot wat men wel eens denkt is DOVO niet inzetbaar voor het opsporen van oorlogsmunitie in Belgische (water)bodems. Bom-Be heeft, als één van de weinige bedrijven op de Belgische markt, de nodige expertise en verzekeringen in huis om dit wel te doen. We voeren in hoofdzaak drie soorten projecten uit i.v.m. commercieel explosievenonderzoek:

1. Detectie: wanneer er een gegrond vermoeden bestaat dat een projectgebied verdacht is op de aanwezigheid van explosieven – bijvoorbeeld na een vooronderzoek – dan kunnen we een oppervlakte- of dieptedetectie uitvoeren. Uit het detectierapport zal niet alleen blijken of er verdachte objecten in de bodem aanwezig zijn, maar ook van welk type, op welke diepte, en welke de beste risico-beperkende maatregelen zijn voor het vervolgtraject.

2. Benaderen: wanneer een eerder uitgevoerde detectie heeft uitgewezen dat er verdachte objecten in de bodem aanwezig zijn, zullen onze deskundigen ze benaderen. Benaderen is het continu en herhaald uitvoeren van (analoog) detecteren, lokaliseren en laagsgewijs ontgraven. Het ontgraven gebeurt met (beveiligde) graafmachines of manueel, meestal een combinatie van beide. Na het blootleggen en identificeren van munitie zullen we de politie contacteren, en wanneer het inderdaad over gevaarlijke munitie gaat, dan wordt de DOVO ingezet. Zij brengen de munitie weg en/of bepalen hoe deze onschadelijk te maken.

3. Begeleiding: soms worden graafwerken uitgevoerd in NGE verdacht gebied zonder dat er voorafgaand een oppervlaktedetectie werd uitgevoerd, bijvoorbeeld wanneer de toplaag van de bodem vervuild is met metaalslak, of bij een archeologisch proefsleuvenonderzoek, omdat de sleuven daar sowieso integraal worden afgegraven. In zo’n gevallen zullen onze experts de graafwerken van nabij begeleiden om de veiligheid te garanderen. Meestal wordt dan laag per laag gedetecteerd en vervolgens afgegraven.

DOVO, de ontmijningsdienst van Defensie, is dus niet inzetbaar voor het opsporen van munitie, maar staat wel in voor de ruiming van aangetroffen explosieven en munitie.

Nederland

Het praktisch verloop van het opsporingsproces is in België en in Nederland gelijk, maar in Nederland is de sector van het Opsporen van Conventionele Explosieven (OCE) uitvoerig gereglementeerd. Bedrijven en personeel die oorlogsmunitie opsporen in Nederlandse (water)bodems moeten gecertificeerd zijn volgens het WSCS-OCE, een bijlage van de Nederlandse Arbo-wetgeving. Dit betekent dat de bedrijven moeten voldoen aan een totaalpakket van vereisten om de veiligheid van personeel en omgeving te waarborgen bij opsporingsactiviteiten. De bedrijfsvoering, het personeel, het materieel, het vooronderzoek, het opsporingsproces: ze zijn allemaal gestroomlijnd volgens deze reglementering.

Bom-Be is als Belgisch bedrijf ook gecertificeerd voor opsporingsactiviteiten in Nederland, en ons personeel beschikt dus ook over de vereiste deskundigheidscertificaten om er te werken.

Bovendien is Bom-Be erkend als Examenbureau door TÜV Nederland, de controlerende instelling voor de OCE-sector. Dit betekent dat ook personeel van andere bedrijven bij Bom-Be examens kan afleggen om de nodige deskundigheidscertificaten te behalen.