OCE-projecten 2013

In 2013 voerde Bom-Be 71 projecten uit, waarvan 53 OCE-projecten. Enkele voorbeelden zijn hieronder beschreven. 


luchtfoto_muizen.jpg

Historisch onderzoek in Muizen

Op vraag van Sita Remediation voerde Bom-Be een voorstudie naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE) uit op de werf te Muizen. Op basis van zo’n onderzoek doet Bom-Be ook concrete aanbevelingen in verband met de te nemen veiligheidsmaatregelen bij verdere werkzaamheden.

Explosievenopsporing – vooronderzoek


vooronderzoek

Vooronderzoek in Ochten (NL)

In opdracht van Aeres Milieu heeft Bom-Be een vooronderzoek conventionele explosieven conform de normtekst WSCS-OCE uitgevoerd over het gebied dat bekend is als Oranjestraat te Ochten, om een inzicht te verkrijgen in de CE-belasting uit WO II van het projectgebied. Zo’n vooronderzoek bestaat uit zowel het inventariseren als beoordelen (analyseren) van bronnenmateriaal. Eindresultaat is een rapportage en een bijbehorende CE-bodembelastingkaart.

Explosievenopsporing vooronderzoek


vooronderzoek.png

Vooronderzoeken voor woningbouwprojecten (NL)

Adviesbureau Aeres Milieu wees twee historische vooronderzoeken voor woningbouwprojecten toe aan Bom-Be, op locaties te Buren en Dodewaard. Beide projecten zijn gelegen in zones waar tijdens de Tweede Wereldoorlog hevig werd gevochten. Men moet er dus zeker rekening mee houden dat deze gevaarlijke erfenis bij de geplande werken aan de oppervlakte komt.

Explosievenopsporing – vooronderzoek


oorlogsmunitie

DOVO neemt over in Wetteren

Op vraag van Openbare werken Tavernier werkte Bom-Be een detectieonderzoek af op een industrieterrein in Wetteren, waar de bodem nog steeds sterk vervuild is met diverse kalibers granaten. Bij de eerste detectie 2012 was niet het gehele terrein toegankelijk, wat in 2013 wel het geval was. Middels magnetometrie in een multisonde opstelling speurden we naar er naar handgranaten en geschutmunitie. Het aantal verdachte objecten in de ondergrond dat we konden detecteren was zodanig groot, dat de DOVO uiteindelijk de werf heeft overgenomen.

Explosievenopsporing oppervlaktedetectie magnetometrie


fossiel_mammoet

Mammoeten in de Dordtse Kil? (NL)

Zusterbedrijf Van den Herik kreeg van gemeente Dordrecht opdracht voor het detecteren en laagsgewijs ontgraven van een site die bestemd is voor de industriebouw, en ook Bom-Be zette hierbij haar personeel in. Hoewel er werd gezocht naar munitie vanaf 20 mm en groter, troffen we er ook iets heel anders aan: een fossiel van een zwaar botfragment van zo’n 50 cm lang! Op het eerste zicht zouden we denken dat het om een stuk bot van een mammoet gaat, maar we laten het aan de paleontologen over om dit te onderzoeken. Misschien hebt u een idee waar het over gaat? 

Explosievenopsporing – benaderen – magnetometrie


scherfwerende_deken

Beschermen van baggerschepen

Bom-Be verhuurt scherfwerende dekens – met kevlar of aramide - aan Tech Trade, dat deze dekens gebruikt om schepen en bemanning te beschermen bij het uitvoeren van baggerwerken op zee.

Explosievenopsporing  verhuur


antitank.PNG

Munitie in de Havenzone van Antwerpen

Cordeel NV vroeg Bom-Be om een manuele oppervlaktedetectie van een zone aan de Noord Natie Terminals, waar op dat moment grondwerkzaamheden in uitvoering waren. Aanleiding tot de vraag was de eerdere vondst van munitie op deze terreinen, zoals een anti-tankgranaat type PAK 40 en enkele hulzen.

Explosievenopsporing oppervlaktedetectie / benaderen magnetometrie


sondeerwagen.jpg

Dieptedetectie in Stationsomgeving Mechelen

Bom-Be voerde een dieptedetectie uit voor Aannemingen Van Wellen op de Engema werf te Mechelen. Uit voorafgaand onderzoek bleek dat immers deze site verdacht was wat betreft de aanwezigheid van vliegtuigbommen. Aan de hand van eerdere ervaringen met dieptedetectie in stationsomgevingen konden we voorzien dat de bovenste laag vervuild was met o.a. bouten en metaalslakken, zodat een oppervlaktedetectie onmogelijk is. Daarom groef de opdrachtgever 56 sokkels uit tot 1 m onder het maaiveld, of tot waar de vervuiling eindigde. Deze punten werden gedetecteerd van aan de oppervlakte, waarna ze verder in de diepte werden gedetecteerd door middel van sonderingen. 

Explosievenopsporing – dieptedetectie – magnetometrie


oppervlaktedetectie

Bouwsite in Caen (FR)

Voor ons Franse zusterbedrijf Dianex voerden we in Caen een oppervlaktedetectie uit op een bouwsite met risico op aantreffen van afwerpmunitie.

Explosievenopsporing – oppervlaktedetectie / benaderen – magnetometrie


Brandgranaat in De Biesbosch (NL)

Advies- en ingenieursbureau Oranjewoud schakelde ons zusterbedrijf Van den Herik in bij een project van slibsanering in Nationaal Park De Biesbosch. Personeel van Bom-Be werkte mee aan de detectie van de grove fractie na het zeven van het slib, en kon onder andere een 20 mm halfpantserbrisant brandgranaat veiligstellen.

Explosievenopsporing – detectie – magnetometrie


sondeerponton

Dieptedetectie op het water (NL)

Havenbedrijf Rotterdam contacteerde ons zusterbedrijf Van den Herik in verband met de vrijgave van de locaties van paalfunderingen onder water, bij het containerdepot van Cetem. Deze zone is verdacht op het aantreffen van vliegtuigbommen uit WO II. Personeel van Bom-Be werkte mee aan de dieptedetectie, die werd uitgevoerd vanop een sondeerponton.

Explosievenopsporing – dieptedetectie – magnetometrie


brandgranaat

Projectielen in de polder (NL)

Naar aanleiding van een historisch onderzoek voerde Bom-Be in Waspik een oppervlaktedetectie en onmiddellijke benadering van verdachte objecten uit op een perceel van ongeveer 3 ha in opdracht van de Combinatie Hollandsche Waard- Overdiep. Op de locatie waren grondpenetrerende activiteiten gepland tot maximum 1 diepte. We konden er raketbuizen, brandgranaten (met witte fosfor) en restanten van andere soorten munitie veiligstellen.

Explosievenopsporing – oppervlaktedetectie / benaderen – magnetometrie


andelst

Multisonde magnetometrie in Andelst (NL)

Binnen de gemeente Andelst bevindt zich het project Geurdeland, en een deel van het terrein is verdacht op de aanwezigheid van oorlogsmunitie. De gemeente wees de detectie en benaderingen van de ca. 10.000 m² toe aan Bom-Be. Dit gebeurde door middel van magnetometrie met multisonde, conform het WSCS-OCE.

Explosievenopsporing – oppervlaktedetectie / benaderen – magnetometrie


dieptedetectie.jpg

Assistentie bij dieptedetecties (NL)

Bom-Be ondersteunt regelmatig Nederlandse OCE-bedrijven bij vooronderzoeken, detecties en benaderingen van NGE. Zo begeleidden we de collega's van ons Nederlands zusterbedrijf bij dieptedetecties voor bouwprojecten op ‘Kop van de Beer’ in de Rotterdamse haven en in Hellevoetsluis.

Explosievenopsporing – dieptedetectiemagnetometrie


luchtfoto_bombardement.PNG

Natuurinrichtingsproject Schuddebeurze te Lombardszijde

VLM Regio West wees Bom-Be een historisch onderzoek toe in het kader van het Natuurinrichtingsproject Schuddebeurze. Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag deze omgeving bij het frontgebied. Als gevolg van deze oorlogshandelingen zijn er mogelijk explosieven achtergebleven, en bij geplande werkzaamheden is de kans reëel dat deze gevaarlijke erfenis aan de oppervlakte komt.

Explosievenopsporing vooronderzoek


geschutmunitie

Granaten in de oevers (NL)

Langs de beek de Grift in de gemeente Epe is de aanleg van natuurvriendelijke oevers gepland. Zusterbedrijf Van den Herik kreeg van het Waterschap Vallei en Veluwe opdracht om een explosievenonderzoek uit te voeren naar aanleiding van een vooronderzoek, dat de mogelijkheid van munitievondsten aantoonde, met een kaliber tot 7,5 cm en tot een diepte van maximaal 1,5 meter. Personeel van Bom-Be voerde samen met Van den Herik analoge en computerondersteunde oppervlaktedetecties uit, en kon daarna verschillende stukken geschutmunitie en tankgranaten veiligstellen. 

Explosievenopsporing oppervlaktedetectie / benaderen magnetometrie


luctfoto_inslagen.png

Historisch onderzoek en oppervlaktedetectie in Sankt Vith

Bom-Be detecteerde een projectlocatie te Sankt Vith, om deze al dan niet vrij te kunnen geven voor grondwerkzaamheden. Tijdens het Ardennenoffensief werd de omgeving immers zwaar gebombardeerd met vliegtuigbommen. Ter voorbereiding van deze detectie heeft Bom-Be eerst haar collectie historische luchtfoto’s geraadpleegd en gegeorefereerd op de site in kwestie. Daarop volgde een oppervlaktedetectie om de verdachte objecten te lokaliseren, en werden ook boorgaten gecontroleerd tot op een diepte van 5 m.

Explosievenopsporing vooronderzoek / oppervlakte- en dieptedetectie magnetometrie


obussen.jpg

Detecties en benaderingen in Bastogne en Vaux-sur-Sûre

Bom-Be voerde voor BNP Paribas SA oppervlaktedetecties uit op twee toekomstige bouwsites die gedurende WO II in gevechtsgebied waren gelegen. Bij de detectie op munitie zoals handgranaten en groter, konden we meer dan duizend metalen objecten in de bodem van elke site tellen. Hierop werd besloten om op elke site een honderdtal significante uitslagen te selecteren en te benaderen. In Vaux-sur-Sûre gaf dit aanleiding tot het blootleggen van drie obussen. 

Explosievenopsporing oppervlaktedetectie / benaderen magnetometrie


grondradar.jpg

Detectie voor gestuurde lijnboring in stationsomgeving Merelbeke

Bom-Be voerde voor Vanhulle bvba een detectieonderzoek met grondradar (GPR) uit in het kader van de werkzaamheden in de stationsomgeving van Merelbeke, om de locaties te kunnen vrijgeven waar een gestuurde lijnboring HDPE 50 mm met lengte van ongeveer 140 meter gepland was. Uit een vooronderzoek was gebleken dat een groot gedeelte van de zone verdacht is op vliegtuigbommen uit WO II.

Explosievenopsporing oppervlaktedetectie GPR


station_leuven.jpg

Historisch onderzoek Stelplaats Leuven-Noord

Op de voormalige rangeerterreinen van de NMBS langsheen de Eenmeilaan te Leuven, ten noorden van het treinstation, heeft De Lijn een nieuwe stelplaats gepland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd deze omgeving geteisterd door oorlogsgeweld, en meermaals gebombardeerd. Bom-Be onderzocht er de mogelijke aanwezigheid en gevaren van niet-gesprongen munitie, wat meer klaarheid bracht over de locatie (x, y en z-coördinaten), de hoeveelheid en de soorten munitie die aangetroffen kunnen worden. Aan de hand van dit vooronderzoek wordt een projectgebonden probleem- en risicoanalyse opgesteld.

Explosievenopsporing vooronderzoek


artilleriegranaat.png

Verkaveling Meenseweg in Ieper

Bom-Be voerde een dieptedetectie uit in het kader van een verkavelingsproject te Ieper, om percelen vrij te geven waar 85 boringen tot 15 meter diepte werden uitgevoerd voor het plaatsen van funderingspalen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag deze omgeving middenin het frontgebied. In een latere fase zorgde Bom-Be ook voor de begeleiding van de grondwerken om de gedetecteerde verdachte objecten te benaderen. We konden er o.a. 5 artilleriegranaten en verschillende  ontstekers veiligstellen, naast zo’n 100 kg granaatscherven.

Explosievenopsporing dieptedetectie / benaderenmagnetometrie


restanten.jpg

Brandbommen in Maastricht (NL)

Op vraag van AVG voerde Bom-Be een oppervlaktedetectie en benaderingen uit op een site in Maastricht. We konden er meer dan 100 restanten van 4lbs brandbommen veiligstellen.

Explosievenopsporing oppervlaktedetectie / benaderen magnetometrie


artilleriegranaat.jpg

Aanleg windmolenpark in Poperinge

Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag de locatie van het geplande windmolenpark midden in het frontgebied. Het doel van de oppervlaktedetectie die Bom-Be uitvoerde was het al dan niet vrijgeven van het tracé op verdachte anomalieën tot 4 meter diepte. Dit ter voorbereiding op gestuurde boringen ten behoeve van het plaatsen van een glasvezelkabel tussen de windmolens. We hebben er o.a. een hand-, geweer en artilleriegranaat gevonden, en zo’n 80 kg ontstekers en boosters.

Explosievenopsporing oppervlaktedetectie / benaderen magnetometrie


Explosievenopsporing
2015
2014
2013

Archeologie
2015
2014
2013

Leidingdetectie
2015
2014
2013